When:
September 18, 2021 all-day
2021-09-18T00:00:00+02:00
2021-09-19T00:00:00+02:00

Středočeský šachový svaz
Komise rozhodčích
pořádá
Školení rozhodčích 3. třídy
a
Seminář rozhodčích 2. a 3. třídy
Datum konání: sobota 18.09.2021
Místo konání: Mšeno, Sokolovna
Vklad: členové SŠS a PŠS 100,- Kč
ostatní 200,- Kč
Právo účasti: a) aktivní členové ŠSČR narozeni 2006 a starší, kteří uhradí
stanovený poplatek na účet a obdrží potvrzení přihlášky;
b) při přihlášení na místě budou upřednostněni noví rozhodčí
KR ŠSČR vydala Statut rozhodčího (scháleno VV ŠSČR 11.6.2020, platnost od 1.1.2020) a
rozhodla o prodloužení platnosti třídy rozhodčího o jeden rok viz databáze členů
Přihlášky: do 15.9.2021 na e-mail sssrk@centrum.cz nebo na místě
Vklad: do 15.9.2021 na účet 2700289254/2010; VS 35; do poznámky příjmení
Lektoři: Burda Roman, Doležal Vít, Kopta Jiří, Partl Miloslav
Program: 08:15 – 14:30 školení
pravidla šachu FIDE, pauza na oběd,
Soutěžní řád ŠSČR + anticheating,
klasifikační řád ŠSČR, statut rozhodčích, ostatní legislativa
14:30 – 15:00 práce s hodinami, modelové situace, zkušenosti, dotazy
15:00 – 17:00 testy, vyhodnocení, závěr
Náhradní termín: Účastníci, kteří nesloží závěrečný test mají náhradní termín 25.9.2021
Vedoucí akce: Miloslav Partl, předseda Komise rozhodčích SŠS
 Seminář je přístupný pouze pro účastníky bez příznaků virového onemocnění, kteří
jsou dále očkováni, nebo prodělali onemocnění COVID-19 před méně než 180 dny, nebo mají
negativní test na COVID-19, což účastníci stvrdí podpisem čestného prohlášení, kde jsou
uvedeny další detaily.

Čestné prohlášení
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Trvale bytem:
Telefon:
1. Tímto čestně prohlašuji, že v posledních 14 dnech jsem neměl/a zvýšenou teplotu ani jiné příznaky virového
infekčního onemocnění (např. kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). V případě změny této skutečnosti
v průběhu semináře tuto skutečnost neprodleně oznámím.
2. Dále čestně prohlašuji, že jsem (zakroužkujte jednu z možností):
 absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem
 byla očkován/a proti onemocnění covid-19 a mohu to doložit národním certifikátem o provedeném
očkování, který je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem
působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení
Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor
je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání
vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a že u očkování uplynulo:
o od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14
dní, nebo
o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u mě doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
180 dní.
Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé, a zejména jsem
si vědom/a toho, že bych se v takovém případě dopustil/a přestupku podle zákona č.250/2016 Sb., pokud by nešlo
dokonce o trestný čin.
Toto prohlášení vydávám jako doklad k účasti na Školení rozhodčích 3. třídy a Semináři rozhodčích 2. a 3. třídy, s
místem konání Mšeno, dne 18. 9. 2021.
Ve Mšeně, dne 18. 9. 2021
…………………………………………………………..
podpis